Spolupracující výzkumné instituce

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav (www.hbu.cas.cz)
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie a biogeochemie (www.upb.cas.cz)
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Parazitologický ústav (www.paru.cas.cz)
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (www.prf.jcu.cz)
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze (www.natur.cuni.cz
ENKI, o.p.s. (www.enki.cz)
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. (www.vuv.cz)