Spolupracující instituce

Český hydrometeorologický ústav, Praha (www.chmi.cz)

Masarykova univerzita, Brno (www.muni.cz)

Veterinární univerzita Brno (www.vfu.cz)

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha (www.vuv.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (www.vscht.cz)  

Akademie věd České republiky (www.avcr.cz)

Česká zemědělská univerzita v Praze (www.czu.cz)

Univerzita Karlova, Praha (cuni.cz)

Ostravská univerzita, Ostrava (osu.cz)

Státní veterinární ústav Praha (www.svupraha.cz)

Povodí Labe, s.p. (www.pla.cz)

Povodí Vltavy, s.p. (www.pvl.cz)