Projekty

Dlouhodobé změny společenstev půdních bezobratlých v listnatých lesích a jejich ovlivnění okusem vegetace spárkatou zvěří (2006–2008; GAČR 526/06/1348)

Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích (2000–2003; AOPK ČR SE/610/10/00).

Zhodnocení a prognóza změn ekosystémů na základě analýzy dlouhodobých serií dat (1998–2000; GAČR 206/98/0727)

Vegetace a ekosystémy biosferické rezervace Křivoklátsko: diversita, management a historie (1998–2000; GAČR 206/98/1549)

Globální změny ve vybraných ekosystémech (1993–1995; GAČR 204/93/0276)