Projekty

Úloha kořenů a opadu ve zpětnovazebných interakcích rostlin a půdy a jejich vliv na sukcesi půdních organizmů a rostlin (2015–2017; GAČR 15-11635S)

Dynamika společenstev mykorhizních hub v průběhu sukcese na výsypkách ve vztahu ke změnám vegetace a vývoji půdy (2013–2017; GAČR 13-10377S)

Úloha funkčních vlastností listů rostlin při akumulaci půdní organické hmoty během primární sukcese (2012–2016; GAČR P504/12/1288)

Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci pro rozvoj regionů (2012–2014; MŠMT-EE2.4.31.0213)

Výskyt, ekologie a složení společenstva mikroflory hlubinných vrstev jílových miocénních sedimentů a jejich význam in situ a po vytěžení (2009–2012; GAČR 206/09/1642)

Půdní organismy na výsypkách po těžbě hnědého uhlí v USA a v Evropě: bioindikační potenciál a úloha v pedogenesi (2008–2012; ME08019)

Obnova ekologických funkcí půd při použití různých technologií obnovy území zasažených povrchovou těžbou uhlí (2008–2011; MŠMT 2B08023)

Interakce půdní makrofauny a vegetace během spontánní sukcese a lesnické rekultivace na výsypkách po těžbě hnědého uhlí (2006–2008; GAČR 526/06/0728)

Technické možnosti podpory půdotvorné činnosti půdních organismů na územích poškozených těžbou uhlí (2005–2008; GAAVČR 1QS600660505)

Diverzita a struktura půdního mikrobiálního společenstva během spontánní primární sukcese na uhelných výsypkách: DNA-, PLFA-, Biolog Systém- analýzy (2003–2005; GAČR 526/03/1259)

Interakce mikroflory a půdních bezobratlých a jejich význam pro transformaci rostlinného opadu při průchodu střevním traktem (1999–2001; GAAVČR IAB6066903)

Půdní organismy v oblastech poškozených těžbou uhlí (1997–1999; ME 076)

Podpora Sokolovské Uhelné a.s.