Teplomilné lesy

Plocha LTER
Teplomilné lesy
Hlavní ekosystémy
teplomilná lesní společenstva středoevropských dubohabřin, doubrav, suťových lesů, vzácněji bučin a přirozeného xerotermního bezlesí
Dostupná data od
1953
Koordinátor plochy
Radim Hédl | radim.hedl@ibot.cas.cz, Dušan Adam | dusan.adam@vukoz.cz
Instituce
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. | www.ibot.cas.cz
VÚKOZ, v. v. i. | www.pralesy.cz
Rozloha
7945 ha
Nadmořská výška
160–550 m n. m.
Zeměpisná šířka
50°00' s.š. (lokality ve středních Čechách) / 48°52’ s.š. (lokality na jižní Moravě)
Zeměpisná délka
13°51' v.d. (lokality ve středních Čechách) / 16°39’ v.d. (lokality na jižní Moravě)
Roční srážkový úhrn
cca 500 mm
Teplota (vzduch)
cca 9,0 °C
Jiný status plochy
NPR Týřov, NPR Velká Pleš, NPR Karlštejn, NPR Koda, NPR Děvín, NPP Hodonínská Dúbrava, součást CHKO Pálava, CHKO Český kras, CHKO Křivoklátsko, NP Podyjí, několik evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
Charakteristika

Plocha Teplomilné lesy zahrnuje pět území a šestnáct dílčích lokalit ve středních Čechách a na jižní Moravě, kde se dlouhodobě sledují ekosystémy teplomilných lesů včetně navazujícího bezlesí. Na monitoringu spolupracují Botanický ústav AV ČR, v. v. i. (zástupce R. Hédl) a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (zástupce D. Adam). 

Hlavní zaměření je na rostlinná společenstva včetně dřevin a bylin, která jsou monitorována pomocí sítí trvalých ploch, případně plošně na úrovni lesních porostů. Zaznamenávány jsou parametry na úrovni jedinců (především stromy), rostlinných společenstev (druhové složení a biodiverzita) a ekosystému (půda, zápoj, mikroklima a další). Kostru monitorovacího systému tvoří téměř 500 pravidelně a dlouhodobě monitorovaných trvalých ploch. Ty jsou doplněny o několik desítek intenzivněji a krátkodoběji sledovaných ploch, případně plochy opakované jednorázově po několika desetiletích.

Společným rysem sledovaných lesních porostů jsou přírodní podmínky a historie hospodaření. Porosty zahrnují široké spektrum společenstev teplomilných lesů. Převážně se jedná o teplomilné dubohabřiny, různé typy doubrav, suťové lesy, vzácněji bučiny a na les navazující společenstva přirozeného bezlesí (skalní stepi). 

Dominantním typem hospodaření bylo na většině lokalit výmladkové hospodaření, většinou ve tvaru středního lesa (pařezina s výstavky). To bylo během 19. a počátkem 20. století opuštěno a sledované ekosystémy byly v posledním zhruba půlstoletí obhospodařovány se snižující se intenzitou. Některé lokality nebo jejich části jsou nyní v bezzásahovém režimu. To se odrazilo ve stáří lesních porostů, které narostlo několikanásobně. Řada porostů má dnes věk 100 a více let.

Všechny monitorované lokality jsou v chráněných územích, často vícenásobně kombinovaných – národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace, národní park, chráněná krajinná oblast, evropsky významná lokalita. Hlavní strategií ochrany přírody je na většině území redukce hospodaření. Na některých lokalitách však v posledních letech dochází k aktivní obnově historických způsobů hospodaření.

Přehled lokalit plochy LTER Teplomilné lesy

Lokalita (Čechy) Týřov Velká Pleš Červený kříž Prostřední vrch Vysoká stráň Doutnáč Tobolský vrch Za lípou Kodská stěna
Území Křivoklátsko Křivoklátsko Křivoklátsko Český kras Český kras Český kras Český kras Český kras Český kras
Sev. zem. šířka 49°59'02" 49°59'23" 49°59'32" 49°56'16" 49°57'49" 49°57'31" 49°55'48" 49°56'32" 49°56'02"
Vých. zem. délka 13°47'42" 13°48'11" 13°55'53" 14°10'14" 14°08'28" 14°09'14" 14°05'32" 14°06'28" 14°06'52"
Nadm. v. [m n.m.] 420 347–497 420 220–383 250–435 320–433 390–467 305–376 315–380
Rozloha [ha] --- 10 --- 42 56 68 53 23 16
Lokalita (Morava) Lipina Šobes Popice Hnanice Děvín Milovický les Hodonínská Dúbrava
Území Podyjí Podyjí Podyjí Podyjí Pálava Pálava Dúbrava
Sev. zem. šířka 48°49'22'' 48°49'34'' 48°49'33" 48°48'23" 48°52'10" 48°49'43" 48°52'31"
Vých. zem. délka 15°57'54'' 15°58'26'' 16°00'10" 15°57'46" 16°39'02" 16°42'32" 17°04'35"
Nadm. v. [m n.m.] 268–364 368–393 312–385 290–383 255–550 170–350 160–190
Rozloha [ha] 5 3 140 162 394 2151 4820

Souřadnice jsou přibližné středy jednotlivých lokalit

Plocha Teplomilné lesy se skládá z těchto pěti území a 16 lokalit:

1. Křivoklátsko

Monitoring dynamiky porostů stromů (včetně 3D skenu porostů), vegetace včetně společenstev cévnatých rostlin a mechorostů, hub, saproxylických brouků a půdních procesů. Data z let 1976, 1999, 2004 a od r. 2004 každoročně (Velká Pleš a Týřov), resp. od r. 1993 každoročně (Červený kříž).

  • Velká Pleš: 10 ha plošně monitorovaného lesa, dále 400 mikroploch (20 x 20 cm) a sledování vlivu zvěře na skalních stepích (tzv. pleše).
  • Týřov: 400 mikroploch (20 x 20 cm) v xerotermním bezlesí a oplocenkách.
  • Červený kříž: zaměření na vliv zvěře na diverzitu rostlinných společenstev.

2. Český kras

V pětiletých intervalech sledování dynamiky rostlinných společenstev, půdy a stromového nadrostu pomocí sítě 190 monitorovacích ploch, na části mikroklimatická měření. Data z let 2005, 2009, 2014, 2015. Na jedné dílčí lokalitě (Doutnáč) podrobnější sledování vývoje stromů. Části území ponechané samovolnému vývoji, části s obnovou tradičních typů managementu. Kromě toho soubor 57 vegetačních ploch opakovaných po 50 letech, rozsah celý Český kras.

  • NPR Karlštejn: tři dílčí lokality Prostřední vrch, Vysoká stráň a Doutnáč; celková rozloha 166 ha.
  • NPR Koda: tři dílčí lokality Tobolský vrch, Za lípou a Kodská stěna, celková rozloha 95 ha.

3. NP Podyjí

Sledování dynamiky různých komponent lesa se zaměřením na přirozené procesy i obnovu tradičních metod hospodaření. Plošně zaměřené porosty stromů, na síti ploch každoročně monitorována rostlinná společenstva, bezobratlí, mechorosty, měkkýši, houby, půdní vlastnosti. Data z let 2010, 2014, 2015, 2016, 2017. Od roku 2018 založení sítě 50 ploch monitorovaných každých pět let.

  • Čtyři dílčí lokality ve východní části NP: Lipina, Šobes, Popice a Hnanice, celková rozloha 309 ha.

4. Pálava

V pětiletých intervalech sledování dynamiky rostlinných společenstev, půdy a stromového nadrostu pomocí sítě 160 monitorovacích ploch, na části mikroklimatická měření. Dále monitoring společenstev pavouků, brouků a mravenců. Data z let 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Kromě toho asi 230 ploch opakovaných po 50-60 letech a podrobný výzkum historie hospodaření.

  • Děvín: 380 ha, 85 trvalých ploch a asi 180 dlouhodobě opakovaných ploch.
  • Milovický les: 2051 ha, 75 trvalých ploch a 46 dlouhodobě opakovaných ploch.

5. Dúbrava

V pětiletých intervalech sledování dynamiky rostlinných společenstev, půdy a stromového nadrostu pomocí sítě 75 monitorovacích ploch. Data z let 2011, 2012 a 2017; kromě toho soubor 56 vegetačních ploch opakovaných po 50 letech, pokrývajících celé území Hodonínské Dúbravy. Podrobný průzkum historie hospodaření na lokalitě a paleoekologický výzkum (pokrývá celý Holocén).

  • Hodonínská Dúbrava: 4820 ha, 75 trvalých ploch.
Interaktivní mapa
Zoom level: